Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại trung tâm Inomar

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR), ĐHQG-HCM, Trung tâm INOMAR có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc ngành, chuyên ngành như sau:

I. Nhu cầu bổ nhiệm

TT

Ngành/Chuyên ngành

Đơn vị

Chức danh cần bổ nhiệm

Số lượng chức danh GS/PGS cần bổ nhiệm

1

Vật lý

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử

Giáo sư

01

II. Điều kiện đăng kí bổ nhiệm:

1. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, hoặc ứng viên đã được cơ sở giáo dục bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó  giáo sư

2. Ứng viên là giảng viên có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trung tâm INOMAR, ĐHQG-HCM

III. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh gồm:

1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của ứng viên (theo mẫu số 15, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018)

2. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

3. Giấy chứng nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

4. Minh chứng được bổ nhiệm phó giáo sư ở cơ sở giáo dục (đối với bổ nhiệm phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài phải có bản dịch được công chứng).

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến 16h00 ngày 04/5/2022 tại Phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm INOMAR.

Thông báo chính thức đã ký tải Tại Đây