Giải thưởng sáng tạo TP. HCM 2023 (The Third HCMC Creative Award 2023)

Chúc mừng 

Giải ba, Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật "Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng dựa trên nền ô-xít kẽm ứng dụng chuyển hóa nhiệt thải dư thành năng lượng điện và bảo vệ môi trường"

Nhóm tác giả: GS. TS. Phan Bách Thắng, PGS. TS. Trần Cao Vinh, ThS. Phạm Thanh Tuấn Anh

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử ( 03 giải thưởng sáng tạo 2019, 2021, 2023)

Congratulations

Third Prize in Science and Technology "Research and Fabrication of thin-film Zinc Oxide-based materials for utilizing excess wase heat conversion into electrical energy and enviromental protection" 

Authors: Prof. Dr. Phan Bach Thang, Assoc. Prof. Dr. Tran Cao Vinh, MSc. Pham Thanh Tuan Anh

Center for Innovative Materials and Architectures (03 Innovation Awards 2019, 2021, 2023)

1

 3

2-50

4

Những khoảnh khắc của GS. Phan Bách Thắng và ThS. Phạm Thanh Tuấn Anh tại Buổi Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo TP. HCM 2023 (Moments of Prof Phan Bach Thang and MSc Pham Thanh Tuan during the Creative Award Ceremony, HCMC 2023)

 

Kết quả hội đồng xét bổ nhiệm chức danh PGS. TS Đoàn Lê Hoàng Tân

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ văn bản số 2366/ĐHQG-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2019 của ĐHQG-HCM về hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đối với viện nghiên cứu thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM;

Căn cứ biên bản họp ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐHQG-HCM năm 2023;

Nay Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐHQG-HCM công khai kết quả như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/ Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

Đoàn Lê Hoàng Tân

Phó Giáo sư

Hóa học

05/05/05

Các ý kiến (nếu có), xin liên hệ Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh thông qua Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐHQG-HCM.

Sau thời hạn 15 ngày công khai kết quả xét bổ nhiệm, Đại học Quốc gia Tp.HCM ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với các ứng viên có đủ điều kiện, phù hợp với cơ cấu vị trí cần bổ nhiệm.

Nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR), ĐHQG-HCM, Trung tâm INOMAR có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc ngành, chuyên ngành như sau:

 I.     Nhu cầu bổ nhiệm

TT

Ngành/Chuyên ngành

Đơn vị

Chức danh cần bổ nhiệm

Số lượng chức danh GS/PGS cần bổ nhiệm

1

Hóa học

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử

Phó Giáo sư

01

II.  Điều kiện đăng kí bổ nhiệm:

1.   Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, hoặc ứng viên đã được cơ sở giáo dục bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

2.   Ứng viên là giảng viên có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trung tâm INOMAR, ĐHQG-HCM

III.        Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh gồm:

1.   Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của ứng viên (theo mẫu số 15, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018)

2.   Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

3.   Giấy chứng nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

4.   Minh chứng được bổ nhiệm phó giáo sư ở cơ sở giáo dục (đối với bổ nhiệm phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài phải có bản dịch được công chứng).

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo cho đến 14h00 ngày 27/4/2023 tại Phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm INOMAR.

 

Link văn bản thông báo về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư

 

Congratulations to research groups for their outstanding performances in the year 2022

The Annual General Meeting of VNU-HCM has been organized last Thursday, December 22. The Meeting was to report and evaluate the activities of all VNU-HCM members during the year 2022. VNU-HCM leaders also honored groups and individuals that have excellent performances in doing research. INOMAR honorably contributes to one award for the group of Dr. Doan Le Hoang Tan and two awards for individuals, including Prof. Dr. Phan Bach Thang and Asst. Prof. Dr. Doan Le Hoang Tan. Congratulations on their success. It is believed that the New Year 2023 will come to INOMAR with more preeminent achievements.       

z3981848499265 c0b0d1b005b05a82d53092c37e9e1ea9

Asst. Prof. Dr. Doan Le Hoang Tan and others were receiving the award for being excellent research groups.

 

z3981845794176 eed56600ba51f958eb1575ba00b67ba2

Prof. Dr. Phan Bach Thang and Asst. Prof. Dr. Doan Le Hoang Tan, among others, received the award for being excellent individuals.   

 

 

Visit of Professor Feng-Chuan from NSYSU, Taiwan

Today INOMAR welcomes the visit of Prof. Feng-Chuan Chuang, Physics Prof. from National Sun Yat-Sen University, Taiwan. INOMAR and Prof. Feng-Chuan have successfully discussed overall issues aiming for MOU signing next year.    

3748a683d56e0c30557f

Group photo of Visitors and INOMAR Members: Prof. Feng-Chuan (leftmost), Dr. Phuong (NSYSU Asst. Prof., white shirt), Dr. Tan (INOMAR, yellow T-shirt) and Dr. Quang (INOMAR, rightmost)

Subcategories