THONG BAO TUYEN DUNG 2020

 Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc nano và Phân tử (INOMAR) đang có nhu cấu tuyển dụng 05 nhân sự theo các hướng nghiên cứu sau:

  1. Khoa học tính toán: 01 Tiến sỹ
  2. Vật liệu và linh kiện Nhiệt điện: 02 Thạc sĩ/Cử nhân
  3. Cảm biến y sinh quang sợi: 02 Thạc sĩ/Cử nhân

Các thông tin liên quan đên tiêu chuẩn và quyền lợi, vui lòng xem trong file công văn đính kèm bên dưới.

Linked