THONG BAO TUYEN DUNG 2020

 Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc nano và Phân tử (INOMAR) đang có nhu cấu tuyển dụng 05 nhân sự theo các hướng nghiên cứu sau:

  1. Khoa học tính toán: 01 Tiến sỹ
  2. Vật liệu và linh kiện Nhiệt điện: 02 Thạc sĩ/Cử nhân
  3. Cảm biến y sinh quang sợi: 02 Thạc sĩ/Cử nhân

Các thông tin liên quan đên tiêu chuẩn và quyền lợi, vui lòng xem trong file công văn đính kèm bên dưới.

Linked

The group of Dr. TAN LE-HOANG DOAN published a paper in Journal of Materials Science

A paper from the group of Dr. Tan (M. Sc. Dat Ngoc-Xuan Mai is a first author, M. Sc. Y Thi Dang, M. Sc. Hanh Thi-Kieu Ta and Prof. Thang Bach Phan are co-authors) has been accepted to publish in the Journal of Materials Science (Impact Factor: 3.55, H-index: 160, Q1, Springer Press). The paper is entitled "Tailoring particle size of biodegradable nanomaterial for efficient curcumin loading".

 

Congratulations!!

 

Prof. THANG BACH PHAN published a scientific paper in Materials Today Communications

A paper that Prof. Thang is a co-author has been accepted to publish in the Materials Today Communications (Impact Factor: 2.68; H-index: 18, Q2, Elsevier Press). The paper is entitled "POLOXAMER ADDITIVE AS LUMINAL SURFACE MODIFICATION TO MODULATE WETTABILITY AND BIOACTIVITIES OF SMALL-DIAMETER POLYURETHANE/POLYCAPROLACTONE ELECTROSPUN HOLLOW TUBE FOR VASCULAR PROSTHESIS APPLICATIONS".

Congratulations!!

 

The group of Dr. NGOC KIM PHAM published a paper in Journal of Alloys and Compounds

A paper from the group of Dr. Ngoc (Prof. Thang Bach Phan is a co-author) has been accepted to publish in the Journal of Alloys and Compounds (Impact Factor: 4.65, H-index: 160, Q1, Elsevier Press). The paper is entitled "Abnormal Volatile and Normal Stable Bipolar Resistive Switching Characteristics of Hybrid Nanocomposites: Morphology–Defects–Property Relationship".

Congratulations!!

 

The group of Dr. PHUONG THI-KIEU NGUYEN published a paper in ACS Inorganic Chemistry

A paper from the group of Dr. Phuong (M. Sc. Y Bach-Nhu Tran is a first author, Mr. Quang Thien Luong and M. Sc. Khoi Duy Nguyen are co-authors) has been accepted to publish in the ACS Inorganic Chemistry (Impact Factor: 4.83, H-index: 223, Q1, ACS Press). The paper is entitled "A Series of M-VNU-74-III (M = Mg, Co, Ni, Zn, Cu, Fe) Metal-Organic Frameworks for Catalysis Cycloaddition of CO2".

Congratulations!!

 

Subcategories